top of page

燙袋工作坊

  • 1 小 30 分鐘
  • 480 Hong Kong dollars
  • Ko Fai Road

服務說明

利用 Cricut EasyPress 做一個屬於你既限量版燙畫帆布袋! 無論係已經有 Cricut 裁切機 / 未買機既你, 都可以黎體驗下利用 Cricut 裁切機 & 燙印機, 如何從零開始做一個燙畫帆布袋, 無論係自用/送體都係一個超正選擇! 亦有提供各類學校STEM課程: https://www.steamaker.hk/blog


近期時段


連絡人詳細資料

  • 7 Ko Fai Road, Yau Tong, Hong Kong

    2311 3189

    sales@sprintec-asia.com


  • wh491wad6-whatsapp-icon-logo-whatsapp-icon-whatsapp-logo-call-logo-instagram-logo-new-2
bottom of page